X

Icecat the open catalog

What are your requirements?
Reasons to buy
Video
On offer biz.jpg (12634)
รูปร่างที่นั่ง
ชนิดของพื้นผิว
เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อนซุงสูงสุด

230 มม. 400
เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อนซุงสูงสุด
ความยาวของท่อนซุงสูงสุด

370 มม. 1350
จำนวนชิ้น

1 ชิ้น 8
ทิศทางในการวาง